Wanshou Pagoda Liusheng Pagoda Shihu Dock Estuary Docks Luoyang Bridge Site of Deji Gate the Kiln sites at Jinjiaoyi Hill of Cizao Kilns Kaiyuan Temple Stone Statue of Lao Tze the Confucius Temple of Quanzhou Jiuri Mountain Wind-praying Carvings Zhenwu Temple Tianhou Temple Islamic Tombs Qingjing Mosque Statue of Mani in Cao’an Temple
泉州网